[Grammar พื้นฐานโทอิค] คำนามนับได้, คำนามนับไม่ได้, คำสรรพนาม

สวัสดีค่ะ Santa นะคะ

ในข้อสอบโทอิคทั้งหมด 7 พาร์ท ข้อสอบที่วัดไวยากรณ์หรือ Grammar จะเจออยู่ในพาร์ท 5 และ 6 ค่ะ โดยพาร์ท 5 จะให้เติมคำลงประโยคให้สมบูรณ์ ส่วนพาร์ท 6 จะให้เติมบทความให้สมบูรณ์ ซึ่งแม้จะไม่ได้ถาม Grammar ตรงๆ แต่ก็เป็นข้อสอบที่เราต้องรู้ Grammar ระดับหนึ่งถึงจะเลือกคำตอบได้ถูกต้อง เพราะฉะนั้นถ้าจะสอบโทอิค Grammar ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่ต้องเรียนค่ะ

 

Grammar พื้นฐานโทอิค – คำนามนับได้และคำนามนับไม่ได้

คำนามสามารถแบ่งได้เป็นคำนามนับได้ และคำนามนับไม่ได้ ซึ่งคำนามนับได้จะเรียกว่า countable noun ส่วนคำนามนับไม่ได้เรียกว่า uncountable noun ค่ะ

เรามาเริ่มดูที่คำนามนับได้กันนะคะ คำนามนับได้จะไม่สามารถเขียนเดี่ยวๆได้ เช่นคำว่า ‘dog (สุนัข)’ เราไม่สามารถเขียนว่า “I like dog.” ได้นะคะ ถ้าต้องการใช้คำว่า Dog ที่มีความหมายว่าสุนัขตัวเดียว เราต้องใส่คำนำหน้านาม a, an, the แต่สำหรับกรณีที่ไม่อยากใส่คำนำหน้านาม เราต้องเขียนคำนามเป็นรูปพหูพจน์ค่ะ จะได้ประโยคที่ถูกต้องตามไวยากรณ์คือ “I like a dog.” และ “I like dogs.”

แต่สำหรับคำนามนับไม่ได้ จะไม่มีแบ่งว่านามเอกพจน์หรือพหูพจน์ หมายความว่าจะมีคำนำหน้านาม a ไม่ได้ และมี -s ต่อท้ายนามไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถเขียนว่า “We need an equipment.” หรือ “We need equipments.” ได้ แต่ต้องเขียนว่า “We need equipment.” ค่ะ

อย่างไรก็ตาม เราไม่จำเป็นต้องแยกคำนามนับได้กับนับไม่ได้ก็ได้ค่ะ เพราะว่ามีคำนามหลายคำที่สามารถเป็นทั้งนามนับได้และนับไม่ได้ ในข้อสอบโทอิคให้เราคิดรวมๆไว้ว่าเป็นคำนามนับได้ แล้วจำคำนามนับไม่ได้ที่ออกข้อสอบบ่อยๆเพียงเล็กน้อยก็พอค่ะ คำนามนับไม่ได้ที่ออกข้อสอบโทอิคบ่อยๆมีดังนี้

equipment อุปกรณ์
information ข้อมูล

 

Grammar พื้นฐานโทอิค – คำสรรพนาม

เรามาดูเรื่องคำสรรพนามต่อกันเลยค่ะ คำสรรพนามคือคำที่ใช้แทนคำนาม เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้คำนามเดียวกันซ้ำๆค่ะ เพราะฉะนั้นเมื่อเราอ่านบทความ เราต้องอ่านให้รู้ว่าคำสรรพนามใช้แทนคำนามไหน ถึงจะเข้าใจบทความ ประเภทของคำสรรพนามมีดังต่อไปนี้ค่ะ

บุรุษสรรพนาม (Personal Pronoun) เป็นคำที่ใช้เรียกแทนประธาน กรรม และการเป็นเจ้าของ ซึ่งเราจะเจออยู่ในข้อสอบโทอิคพาร์ท 5 เยอะที่สุด บุรุษสรรพนามที่วางตำแหน่งประธานได้แก่ I (ฉัน), you (คุณ), he (เขา), she (หล่อน), it (มัน), they (พวกเขา, พวกมัน) ส่วนบุรุษสรรพนามที่วางตำแหน่งกรรมได้แก่ me (ฉัน), you (คุณ), him (เขา), her (หล่อน), it (มัน), them (พวกเขา, พวกมัน)

คำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของก็ออกในข้อสอบโทอิคบ่อยมากเหมือนกันค่ะ โดยต้องมีคำนามตามหลังเสมอ ยกตัวอย่างประโยค “This is my book. (นี่คือหนังสือของฉัน)” คำว่า ‘my (ของฉัน)’ เป็นคำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของ และด้านหลังมีคำว่า ‘book (หนังสือ)’ ซึ่งคำนามที่ตามหลังสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นสิ่งของเท่านั้นด้วยนะคะ ประโยค “Mr. Jones is her supervisor. (คุณ Jones เป็นหัวหน้าของหล่อน)” นี้ถูกหลักตามไวยากรณ์เช่นกันค่ะ

ต่อไปคือคำสรรพนามชี้เฉพาะ (Definite Pronoun) เป็นสรรพนามเวลาใช้เรียกแทนของบางอย่าง ซึ่งประกอบไปด้วย this (นี่) / these (พวกนี้) / that (นั่น) / those (พวกนั้น) คำสรรพนามชี้เฉพาะใช้ชี้ระยะเวลาหรือระยะทางดังประโยคตัวอย่างต่อไปนี้

We already talked about this. พวกเราได้พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปแล้ว

Those are major sources of stress. พวกนั้นเป็นสาเหตุหลักของความเครียด

ถ้าเราลองเปรียบเทียบคำนามที่ใช้ that กับ those แทนในประโยค จะเห็นว่าเราใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้คำนามซ้ำๆด้วยนะคะ ยกตัวอย่างเช่น “Our company’s benefits package is the same as that of yours. (ผลประโยชน์ของบริษัทพวกเราเหมือนกับสิ่งนั้นของบริษัทคุณ)” เพื่อเลี่ยงการเขียนคำว่า benefits package อีกครั้ง จึงใช้คำว่า that แทนค่ะ

ในข้อสอบโทอิคมักใช้คำว่า those แทนความหมายว่า ‘ผู้คน’ เหมือนประโยคนี้เลยค่ะ “Those who are interested in the position should call Mr. Kim. (ผู้คนที่สนใจตำแหน่งนี้ควรติดต่อคุณ Kim)” 

สุดท้ายคือคำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะ (Indefinite Pronoun) ซึ่งเป็นคำเรียกแทนแบบไม่เจาะจง มีทั้งที่ใช้กับคำนามนับได้รูปพหูพจน์ (one, each, both, several, few, a few, many ฯลฯ) และที่ใช้กับคำนามนับไม่ได้ (little, a little, much ฯลฯ) และที่ใช้ได้ทั้งกับนามนับได้และนับไม่ได้ (some, any, most, all, none ฯลฯ) ค่ะ

คำว่า each ที่ใช้คู่กับนามนับได้รูปพหูพจน์ สามารถใช้ในประโยคได้ดังนี้ “The interviewees should answer each of the questions. (ผู้ให้สัมภาษณ์ควรตอบแต่ละคำถาม)” และคำว่า some ที่สามารถใช้ได้กับทั้งนามนับได้และนับไม่ได้ สามารถใช้ในประโยคได้ดังนี้ “Some of the information in the guidebook is incorrect. (ข้อมูลบางส่วนในหนังสือแนะนำไม่ถูกต้อง)”

 

ลองมาดูคำนามนับได้, คำนามนับไม่ได้, คำสรรพนามในข้อสอบโทอิคจริงกัน!

ถ้างั้นเรามาลองดูข้อสอบจริงที่เป็น Grammar พื้นฐานโทอิค เรื่องคำนามนับได้ คำนามนับไม่ได้ และคำสรรพนามกันเลยค่ะ

เริ่มข้อแรกเลยนะคะ

 

Question 1.

The company announced new ——- for working at the new factory.

 

(A) rule 

(B) rules

(C) ruled

(D) ruler 

 

ตอบกันได้ไหมคะ?

ถ้าเลือกคำตอบได้แล้ว เรามาดูคำตอบที่ถูกกันเลยค่ะ

คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ (B) rule ค่ะ

ประโยคนี้มีคำกริยา announced ซึ่งต้องมีกรรมตามหลัง ด้านหน้าช่องว่างมีคำคุณศัพท์ new แสดงว่าในช่องว่างเป็นตำแหน่งของคำนาม เราจึงตัดช้อยส์ (C) ruled ที่เป็นคำกริยาทิ้งได้เลยค่ะ เหลือช้อยส์ (A), (B), (D) ที่เป็นคำนาม ซึ่งจากที่เราได้เรียนไปก่อนหน้าว่าคำนามเอกพจน์ต้องมีคำนำหน้านาม a, an, the เสมอ ถ้าไม่มีคำนำหน้านาม ต้องใช้คำนามรูปพหูพจน์ เพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้คือ (B) rules ค่ะ

ลองมาดูอีกสักข้อนะคะ

 

Question 2.

The residents living on the upper floors have much better views than ——- on the first floor.

 

(A) some

(B) them

(C) this

(D) those 

 

ถ้าได้คำตอบกันแล้ว มาดูเฉลยกันค่ะ

 

คำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้คือ (D) those ค่ะ โจทย์ข้อนี้เป็นข้อที่ให้เราเลือกคำสรรพนามที่เหมาะสมลงช่องว่างค่ะ คำว่า than ใช้เปรียบเทียบผู้พักอาศัยชั้นสูงๆกับผู้พักอาศัยที่อยู่ชั้น 1 คำว่า residents เป็นคำนามรูปพหูพจน์ ดังนั้นคำสรรพนามที่เราจะเลือกใช้ก็ต้องสามารถแทนนามพหูพจน์ได้ เมื่อสักครู่เราเรียนไปแล้วว่า those ใช้แทน ‘ผู้คน’ ใช่ไหมคะ คำตอบของข้อนี้ก็เลยเป็นข้อ (D) ค่ะ  

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ? ได้ลองดูข้อสอบจริงกันแล้วด้วย ทุกคนน่าจะจำคำนามนับได้ คำนามนับไม่ได้ และคำสรรพนามกันได้แล้ว ค่อยๆเรียน Grammar พื้นฐานโทอิคไปทีละหัวข้อ เพื่อได้คะแนนโทอิคตามเป้าที่ตั้งไว้นะคะ Santa ขอส่งกำลังใจให้ทุกคนค่ะ!

 


 

Santa เป็นโซลูชั่นที่ใช้เทคโนโลยี AI มาเพิ่มคะแนนโทอิคของทุกคนอย่างได้ผลจริง

ข้อสอบโทอิคอัพเดทล่าสุด วิดีโอเรียนฟรี รวมไปถึงวิธีการเรียนโทอิคที่เข้ากับคุณ ทั้งหมดนี้รวมครบในแอพ Santa เท่านั้น ลองเข้าไปดูได้เลย!

 

Comments are closed.